Въпроси

Програмата SalesPRO се състои от 7 видео курса на запис, които могат да се гледат веднага след заплащането на входна такса от курсист.

Всеки курсист разполага с 1-годишен достъп до учебната платформа, който започва да тече от датата на активация на профила след успешно плащане.

Обучителните курсове са:

 

 • 1. Основи на Продажбите
 • 2. Подготовка и Пазарни Проучвания
 • 3. Генериране на интерес чрез Email, телефон и събития на живо
 • 4. Генериране на интерес и потенциални клиенти чрез LinkedIn
 • 5. Как успешно да затваряме сделки
 • 6. Управление на настоящи клиенти
 • 7. Презентационни умения и създаване на презентации & оферти

***Lite ПАКЕТ*** (oлекотен режим на обучение)

 

Пакет Lite е подходящ за хора, които желаят неангажиращо обучение с достъп до учебна зона и БЕЗ изпити, сертификати, практически задачи и удостоверение от МОН.

 

Пакетът БЕЗ ИЗПИТИ включва:

 

 • 7 видео курса
 • Общество и комуникация с лектори
 • 50% отстъпка за следващ сезон
 • Интервю за работа

 

***PRO ПАКЕТ*** 

 

Пакет PRO e пододящ за хора, които желаят интензивно и ангажиращо обучение с учебен календар, изпити, дипломна работа, комуникация с лектор и Удостоверение за професионална квалификация от МОН. 

 

Пакетът С ИЗПИТИ включва:

 

 • 7 видео курса
 • Общество и комуникация с лектори
 • 50% отстъпка за следващ сезон
 • Изпити и сертификати
 • Държавен изпит
 • Удостоверение от МОН
 • Интервю за работа

ВАЖНО:

САМО PRO пакетът предоставя на участника възможност за получаване на Удостоверение от МОН. Участник, закупил PRO пакет, трябва да положи успешни всички изпити в учебната платформа на SalesPRO.

Без преминати междинни изпити за всеки от 7-те основни курса и без успешно взет финален Държавен изпит участникът не може да получи Удостоверение от МОН.

НУЖНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В SALESPRO:
 
 
Включването в SalesPRO се осъществява чрез закупуване на един от двата пакета (PRO или Lite) в зависимост от предпочитанията на участника. Всеки един курсист (без значение от избора на пакет) трябва да бъде регистриран към програмата чрез предоставяне на определени документи.
 
Тъй като SalesPRO e лицензиран център за Професионално Обучение към НАПОО от Министерски съвет, като организатори се налага да се съобразим с всички процеси за регистрация на участници, определени от държавната администрация. Регистрацията на всеки участник се осъществява, след като ни бъдат предоставени следните документи:
 
 
1/ Заявление за участие*
 
 • Член от нашия екип ще изпрати по имейл бланка от заявлението, в което трябва да попълните нужните данни. С цел улеснение и минимална ангажираност от ваша страна попълването и подписването на заявлението ще се осъществи изцяло онлайн със специализиран софтуер за дигитален подпис.
 
2/ Медицински документи от личен лекар**
 
 • Медицинският документ се изисква, за да потвърди, че не е противопоказно за вас да се включите в обучение по компютърни умения и обучителните процеси не биха застрашили здравето ви. Документът е задължителен предвид изминалата пандемична обстановка и важността на здравословното състояние на всеки участник в програмата. Документът трябва да е издаден не по-рано от 6 месеца преди началната дата на курса.
 
3/ Копие от диплома за средно или висше образование***
 
 • Според изискванията за професионално образование всеки участник в нашата програма трябва да има документ за завършен 10-ти клас. Документът се изисква от НАПОО, за да потвърди, че покривате минималните изисквания, нужни за адекватното усвояване на материала в учебната програма на SalesPRO.

 

Както вече споменахме, тези 3 документа са задължителни според НАПОО и МОН, ако желаете да участвате в нашата програма. Предвид нашите усилия да създадем иновация в професионалното образование, разбираме, че държавната администрация следва строги процедури, които може би изглеждат нерелевантни спрямо дигиталния свят, в който живеем.

От името на нашата организация бихме искали да се извиним предварително, ако предоставянето на тези документи създава дискомфорт. Силно се надяваме, че в бъдеще нашата програма ще предизвика полезни промени в административните процеси и хората ще имат повече възможности за улеснено и бързо присъединяване в професионалните обучителни програми.

 

ВАЖНО:

- Посочените документи трябва да се предоставят в 20-дневен срок, след като сте заплатили участието си в програмата.

- Необходимо е да спазите срока, защото в противен случай достъпът до обучителната зона за вашия профил НЯМА ДА се отключи при старт на програмата. Ще можем да ви възстановим достъпа едва когато ни предоставите нужните документи.

- Всеки курсист трябва да предостави нужните документи, без значение дали е избрал пакет PRO или пакет Lite.

- Член от екипа на SalesPRO ще ви предостави допълнителна информация по време на телефонния разговор след вашата кандидатура за участие в програмата.

---------------

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

1/ *Заявление за участие в квалификационни курсове по част от професия в Професионално направление....

2/ ** Медицински документ, удостоверяващ, че професията, за която се обучавате, не Ви е противопоказна. Документът може да е медицинско свидетелство, карта от медицински преглед, служебна бележка или друг медицински документ, издаден от лицензирано здравно заведение (поликлиника, медицински център, общопрактикуващ лекар, болница и др.), в който се удостоверява, че не Ви е противопоказно да се обучавате на компютърни умения. Документът трябва да е издаден не по-рано от 6 месеца преди началната дата на курса.

3/ *** Завършен първи гимназиален етап на основание ЗПУО или Х клас по реда на отменените: “Закон за народната просвета (ЗНП)” и “Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план (ЗСООМУП)”. (Документ за завършен 10-ти клас

Всички курсове в програмата на SalesPRO съдържат обучително съдържание за начинаещи и напреднали, което се провежда само онлайн в платформата на SalesPRO чрез предварително записани лекции (видео уроци) от лекторите под формата на презентации и how-to видеа, които показват стъпка по стъпка как се практикува теорията в курса.

Съдържанието на лекциите ще обхване теория, терминология, методология и практически похвати за начинаещи и напреднали, както и примери и анализи от практиката.

Курсовете и лекциите в тях се отключват след успешна регистрация (плащане) като ще могат да се гледат неопределен брой пъти, за да може всеки участник да разбере и приложи практически наученото от курса.

Всеки участник в програмата ще може да задава своите въпроси в затворена Facebook група.

Всеки oт курсовете в програмата може да се закупи индивидуално на цена от 300лв.

Всички курсове включват изпит, ако участникът желае да получи Сертификат за допълнителна квалификация oт SalesPRO.

Полагането на изпит е по желание. Участникът може да се яви на изпит САМО веднъж, без поправителна сесия (за участниците извън цялостната програма).

Да. Всеки участник в цялостната програма SalesPRO ще има достъп до обща Facebook група, в която ще може да задава въпроси по определена тема и да отбележи лектора, към когото се обръща.

Да. Всеки курс ще има свой собствен междинен изпит от 20 тестови въпроса, които ще удостоверяват придобитите теоретични и практически знания от съответния курс.

- Тестовият изпит е с времетраене от 30 минути и оценката се пресмята автоматично на база отговорените въпроси.

- Участник, закупил PRO пакет (с изпити), трябва да положи успешно всички изпити в учебната платформа на SalesPRO, ако желае да се яви на финален изпит и получи удостоверение и диплома.

*Изпитите са валидни само за участници с PRO пакет, които подлежат на сертификация от МОН. (Участниците със закупен Lite пакет не подлежат на изпити и не получават Удостоверение от МОН.)

*Участник, закупил индивидуален курс от програмата, също има възможност да се яви на изпит, ако желае да получи сертификат от SalesPRO.

 

ПРОЦЕС ЗА ПОДГОТОВКА ПРЕДИ ИЗПИТ

Всеки участник ще получи .pdf файл, в който ще има насоки за подготовка преди изпит и списък с видеа, от които ще бъдат зададени изпитните въпроси в тестовете. Целта е за предоставяне на по-лесен, бърз и качествен процес за преговор и подготовка.

Оценяването в програмата SalesPRO се състои от:

 • Междинен тестови изпит от 7-те курса, които ще оформят крайната оценка за всички основни курсове.
 • Тестовият изпит за всеки основен курс е с 20 въпроса и времетраене от 30 минути. Оценката се пресмята автоматично на база отговорените въпроси.

*Изпитите са валидни за участници с PRO пакет, които подлежат на сертификация oт МОН. Както и за участници, закупили отделен курс от програмата и желаят да получат сертификат, издаден от SalesPRO.

 

 • В края на програмата участниците с PRO пакет (сертифициране oт МОН), полагат Финален изпит, който се състои от 100 тестови въпроса, базирани на изучавания материал oт всеки от 7-те курса в програмата. Финалният изпит се полага онлайн в платформата на SalesPRO, което не ангажира участниците да присъстват на живо. Участник, НЕвзел успешно всички междинни изпити от основните курсове (от 1-ви до 7-ми), НЕ може да се яви на Финален изпит!

 • Крайната оценка на програмата, която ще бъде вписана в Удостоверението от МОН, ще бъде сформирана в съотношение 50/50 от Средноаритметичен успех на всички курсове (50%) и крайната оценка от Финалния изпит (50%). 

Формула: [ КОДИ + ( (КТО1+КТО2+..КТО8) / 8) ] / 2 = KOП

 

КОДИ = Крайна оценка от Финален изпит

КТО1.8 = Крайна текущка оценка от Курс 1.7

КОП = Крайна Оценка Програма

 

 • Всеки от 7-те основни курса ще има поправителна сесия, която ще даде възможност на участника да поправи ниската си оценка (слаб 2) и да увеличи шансовете си за по-високи крайни текущи оценки преди полагане на Финален изпит.

 • След успешно преминаване през междинните изпити, както и през Финален изпит, всеки участник от цялостната програма ще получи следните документи:

1/ Индивидуалeн Сертификати от SalesPRO за всеки един от 7-те курса в програмата.

2/ Удостоверение от МОН.

3/ Диплома от SalesPRO.

 

ВАЖНО:

Всеки от 7-те основни курса ще има поправителна сесия, която ще даде възможност на участника да поправи ниската си оценка (слаб 2) и увеличи шансовете си за по-високи крайни текущи оценки преди полагане на Финален изпит. 

Поправителната сесия НЕ Е ПОВИШИТЕЛНА. От нея могат да се възползват САМО участници с оценка "слаб 2" на някой от редовните изпити или участници, неявили се на изпит в редовна дата. 

Удостоверение от МОН могат да получат САМО участници, закупили PRO пакет.

 

Нужни компоненти:

 

- преминати изпити за основните курсове (от 1-ви до 7-ми) с оценка по-висока от "слаб 2".

- Финален изпит с оценка - по-висока от "слаб 2".

- Предоставяне на нужните данни и документи от курсиста (описани във въпрос 5)

Да, има поправителна сесия за теоретичните тестове, които участват в цялостното оценяване и сертифициране от МОН.

Поправителната сесия ще даде възможност на участника да поправи ниската си оценка (слаб 2) и да получи по-високи крайни текущи оценки и възможност да се яви на Финален изпит, за да получи на Удостоверение от МОН.

Поправителната сесия се полага онлайн и е валидна само за участници с PRO пакет, като изпитите не се заплащат допълнително.

Поправителната сесия се провежда в края на програмата.

Поправителната сесия НЕ Е ПОВИШИТЕЛНА. От нея могат да се възползват САМО участници с оценка "слаб 2" на някои от редовните изпити или участници, НЕявили се на изпит в редовна дата. 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ФИНАЛЕН ИЗПИТ

 

Финалният изпит се полага онлайн и обхваща теоретични въпроси САМО от 7-те основни курса в програмата, като отново ще бъде под формата на изпит, но съставен от 100 въпроса и оценяван по различна скала от тази, с която се оценяват междинните изпити.

До Финален изпит се допускат САМО участници, преминали през изпити за основните 7 курса и имат оценка по-висока от "слаб 2".

 

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА ФИНАЛЕН ИЗПИТ

-  От поправителната сесия може да се възползва участник, НЕЯВИЛ се в редовна дата за изпит или с оценка НЕ по-различна от "слаб 2".

- Поправителната сесия НЕ дава възможност за повишаване на оценка.

 

Всички участници, положили успешно своите междинни изпити и Финален изпит, ще имат възможност за професионална реализация чрез стаж в компаниите партньори на програмата SalesPRO.

Най-добрите и подходящи участници ще имат шанса да бъдат поканени на интервю и при успешно представяне ще им бъде предложен стаж.

За да се включите в обучителната програма на SalesPRO, трябва да изберете един от пакетите (Lite или PRO).

Може да заплатите по 3 начина:

 • цялата такса наведнъж
 • 2 равни вноски
 • 12 равни месечни вноски с 0% лихва чрез TBI

Плащането може да се извърши чрез дебитна/кредитна карта или банков превод.

Единственото условие за избор на PRO пакет, който включва Удостоверение от МОН, е участникът да има завършено образование (до 10-ти клас включително).

 

При избор на заплащане на таксата на 2 равни вноски първата вноска трябва да бъде платена при записването ви за програмата, а втората вноска - не по-късно от 60 дни след платена първа вноска.

При НЕплатена втора вноска достъпът до обучителната платформа се прекратява и ще може да се активира отново само при доплащането на втората вноска. Втората вноска е дължима по силата на договора и общите условия на SalesPRO.bg, с които се съгласява всеки участник при записването му в програмата.

Всеки участник в програмата разполага с 1-годишен достъп до обучителните видеа.

След това курсистът може да поднови своя достъп.

Ако имате допълнителни въпроси, на които не сме отговорили тук, моля, свържете се с нас.

Тук може да намерите нашите контакти

Стани SalesPRO!

Научи практически стратегии и методи за успешни преговори, проучване на конкуренти, сегментиране на качествени клиенти и затваряне на сделки с помощта на едни от най-уважаваните специалисти в областта на продажбите!

ЗАПИШИ СЕ СЕГА

Sell Like a Pro!

последвай ни

Свържете се с нас:
024930016