Общи условия

Общи условия

за използване на уебсайт salespro.bg и участие в курсовете, обявени в уебсайта

 

Настоящите общи условия уреждат отношенията между СейлсПро ЕООД („Търговеца“) и Потребителите относно използването на интернет страницата salespro.bg и на услугите, предоставяни чрез интернет страницата.

Използването на интернет страницата salespro.bg и услугите, предоставяни чрез страницата, изисква приемане на настоящите общи условия, поради което Ви молим да се запознаете внимателно с настоящите Общи условия, преди да използвате която и да било услуга.

С приемането на настоящите общи условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и Търговеца договор, съгласно Политиката за поверителност, достъпна тук.

I. Дефиниции

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

Търговец – „СейлсПро“ ЕООД, дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, с ЕИК по БУЛСТАТ 206518635, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Черни връх № 47А, имейл адрес admin@salespro.bg, телефон 0897933636. Търговецът е и лицензиран център за професионално обучение към Национална агенция за професионално образование и обучение от Министерски съвет.

Сайт – интернет страницата https://salespro.bg и всички нейни  подстраници.

Потребител - всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

Общи условия - настоящите общи условия, които включват условия за ползване, бисквитки, правила за регистрация и доставка, доброволно решаване на спорове, формуляри за отказ от договор и замяна и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.

Лични данни - информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

Услуга - всяка услуга, предоставяна от Търговеца, включително: за достъп до и използване на функционалностите на Сайта, както и услугите по участие в и достъп до Курсовете, предлагани на Сайта.

Курс - онлайн обучение в сферата на продажбите и меките умения за придобиване на професия „Търговски представител“, код - 341040, специалност - Търговия на едро и дребно,  код – 3410401, провеждано от Търговеца, обявено и описано в Сайта.

Договор за обучение – договор за услуга, по силата на който Търговецът се задължава да предостави достъп на Потребителя до Курс, избран от Потребителя, а Потребителят  задължава да заплати цената за участието в този Курс. Отношенията между страните, възникващи и свързани с този договор, се уреждат от правилата в настоящите Общи условия.

II. Записване за Курс

 1. Чрез Сайта Потребителите имат възможност да се запишат за участие в някой от обявените на Сайта Курсове чрез извършване на следните действия:

  1.1 Потребителят следва да инициира записването за Курс чрез съответния бутон за това, достъпен на Сайта.

  1.2 По време на записването Потребителят трябва да:

  - попълни формуляр със своите данни;
  - декларира потвърждението си за запознаване и съгласие със съдържанието на настоящите Общи условия и Декларацията за даване на съгласие за обработване на лични данни чрез поставяне на отметка в съответните полета;
  - избере начин на плащане на цената за участие в Курса, обявена на страницата на Курса, и успешно да заплати цената чрез избрания начин на плащане. Възможните начини за плащане са обявени в настоящите Общи условия.

  1.3 След извършване на горепосочените действия Потребителят ще получи потвърждение по имейла, посочен от последния във формуляра, че заявката му за участие в Курс е приета. От момента на получаване на това потвърждение между страните се сключва Договор за обучение.
 2. Всеки Потребител, записал се успешно за Курс, трябва да предостави (чрез изпращането им на имейла на Търговеца) следните допълнителни документи за участие в Курса, изисквани от Национална агенция за професионално образование и обучение:

  2.1 Заявление за участие: Търговецът ще изпрати по имейл заявлението, в което Потребителят трябва да попълни нужните данни. Попълването и подписването на заявлението се осъществява изцяло онлайн със специализиран софтуер за дигитален подпис.

  2.2 Медицински документ от личен лекар: Документът може да е медицинско свидетелство, карта от медицински преглед, служебна бележка или друг медицински документ, издаден от лицензирано здравно заведение (поликлиника, медицински център, общопрактикуващ лекар, болница и др.), в който се удостоверява, че не е противопоказно за съответния Потребител да се включи в обучение по компютърни умения. Документът трябва да е издаден не по-рано от 6 месеца преди началната дата на Курса.

  2.3 Копие от диплома за средно или висше образование: Документът се изисква, за да потвърди, че Потребителят покрива минималните изисквания, нужни за адекватното усвояване на материала в Курсовете на Търговеца.
 3. Посочените документи трябва да се предоставят в 20-дневен срок след заплащане на цената за Курса. При непредоставяне на документите в посочения срок Търговецът има право без предизвестие да прекрати Договора за обучение, като в този случай платената цена за Курса ще бъде възстановена чрез същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната трансакция.

 

III. Цени и методи на плащане

 1. Плащанията на Сайта се извършват в български левове (BGN).
 2. Таксите за участие в Курс, представени на Сайта, са окончателни и включват всички данъци и такси, дължими от Потребителя.
 3. Търговецът си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на Курсовете, като такива промени няма да засягат Потребителите, които вече са записани за съответния Курс.
 4. Търговецът може да предоставя отстъпки за Курсовете съгласно българското законодателство и правила, определени от Търговеца. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката.
 5. Плащането на цената за участие в Курс може да бъде извършено чрез следните методи: (1) банков превод, (2) с кредитна или дебитна карта, (3) изплащане на вноски.
 6. Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.
 7. Търговецът не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Търговеца.

 

IV. Провеждане на Курс

1. Провеждането на Курс включва:

- предоставянето на онлайн достъп на Потребителя до обучително съдържание под формата на презентации и видеа.

- провеждане на уебинари на живо с лектора на Курса, които ще се провеждат онлайн в обща Facebook група, до която Потребителят ще има достъп.

- провеждане на изпит за удостоверяване на придобитите теоретични и практически знания от съответния Курс – когато е приложимо.

2. Достъпът до обучителното съдържание се предоставя само след получаване на документите, изисквани от Национална агенция за професионално образование и обучение за участие в Курса.

3. Обучителното съдържание може да се гледа неограничен брой пъти от Потребителя, но само за периода от време, определен в описанието на съответния Курс. След изтичането на този период от време Търговецът има право да прекрати достъпа на Потребителя до обучителното съдържание на този Курс.

4. Провеждането на Курса може да включва провеждане и на изпит(и) за удостоверяване на придобитите теоретични и практически знания от съответния Курс, ако е посочено изрично. Успешното полагане на изпита/изпитите води до издаване на удостоверение от МОН за успешно завършено обучение, което ще бъде предоставено на Потребителя.

5. Информация за провеждането на изпитите, сдобиването с удостоверение от МОН и друга релевантна информация относно Курсовете, може да бъде открита на страницата https://salespro.bg/vaprosi-otgovori-salespro , както и в описанието на съответния закупен Курс.

6. Като част от договорните отношения между страните във връзка с обучението, Търговецът  като обучаваща организация има право да:

 • изисква от Потребителя спазване на всички дадени му инструкции във връзка с провеждането на обучението;
 • бъде уведомяван за всички обстоятелства, водещи до отпадане на основанието за участие на Потребителя в обучението;
 • изисква от Потребителя явяване на изпит в края на периода на обучението като основание за издаване на удостоверение за придобита квалификация – когато е приложимо.

  7.Търговецът се задължава да:
 • осигурява нормални условия за провеждането на обучението, като при започването му се проведе начален инструктаж на обучаваното лице;
 • предоставя необходими за обучението материали на Потребителя;
 • издаде на Потребителя „Свидетелство за професионална квалификация, ном. № 3-54 или Удостоверение за професионално обучение, ном. № 3-37” за придобитата квалификация при редовно посещение на занятията и успешно положен изпит в края на обучението.

 

8. Търговецът се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до съответния Курс. Потребителят се задължава да следи всички съобщения, които се отнасят до Програмата, и да се съобразява с тях. Търговецът има право да променя приложимия към Програмата график, като за това своевременно уведомява Потребителя.

9. Търговецът има право да променя съдържанието на предлаганите чрез Сайта Курсове, когато това е необходимо за актуализиране на обучителните материали и повишаване качеството на Курса.

10. Търговецът и неговите партньори могат да отправят предложение до Потребителите, представили се отлично на изпита за удостоверяване на придобитите теоретични и практически знания от съответния Курс, за заемане на отворена позиция за работа в областта на продажбите. В тези случай личните данни на Потребителите ще бъдат обработвани в съответствие с Политиката за поверителност на Търговеца.

 

V. Отказ от договора

 1. Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора за услуга от Потребителя.
 2. За да упражни правото си, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено Търговеца за решението си да се откаже от договора, преди да изтече горепосочения срок. 
 3. За да упражни правото си на отказ, Потребителят може, но не е длъжен, да ползва стандартния формуляр за упражняване правото на отказ от договора, намиращ се накрая на тези Общи условия.
 4. Когато във връзка с изпълнението по договора Търговецът е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, Търговецът има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.
 5. Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ, Търговецът възстановява всички суми, получени от Потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора.
 6. Търговецът ще възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната трансакция, освен ако Потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя.
 7. При упражняване правото на отказ от договора Търговецът може да възпрепятства всяко следващо използване на съответната услуга като направи услугата недостъпна за Потребителя или като блокира профила на Потребителя.

 

VI. Рекламации

 1. При несъответствие на услугата с договореното/поръчаното Потребителят има право:

(1) да предяви рекламация, като поиска от търговеца да приведе услугата в съответствие;

(2) да получи пропорционално намаляване на цената, или

(3) да развали договора.

2. Условията и редът за упражняване на горепосочените права, които следва да бъдат спазвани от Потребителя, са предвидени в чл. 16 – 20 вкл. и чл. 41 – 48 вкл. от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки.

3. Рекламацията се подава устно на посочения от Търговеца телефон или писмено – на посочения имейл, или до адреса за управление на Търговеца. Търговецът представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.

4. При предявяване на рекламация Потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и имейл за контакт.

5. При подаване на рекламация Потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

- касова бележка или фактура;

- протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

- други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

6. Търговецът поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра и вида на услугата.

7. Когато Търговецът удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

8. Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск в съда.

 

VII. Интелектуална собственост

 1. Всякакви материали, ресурси и съдържание, разположено и достъпно чрез Сайта (включително материалите, до които се предоставя достъп по Програма) са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права. Всякакви права на интелектуална собственост върху тях принадлежат на Търговеца или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Търговеца, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
 2. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Търговеца, Търговецът има правото да претендира обезщетение за претърпените вреди в пълен размер.
 3. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин материалите и информационните ресурси, публикувани на Сайта.

 

VIII. Прекратяване и разваляне на договора

 1. Договорът за предоставяне на Услуга се прекратява:
  1. С изтичане на срока на предоставянето на услугата;
  2. При прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на Търговеца;
  3. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
  4. При обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
  5. при изземване или запечатване на оборудването на Търговеца от държавни органи;
  6. при преустановяване на дейността на Търговеца или прекратяване поддържането на уебсайта му.
 2. Договорът за обучение може да бъде прекратен както при наличието на горепосочените хипотези, така и в следните случаи:
  1. С изтичане на периода от време за достъп до съдържанието на Курса – ако провеждането на Курса не включва провеждане на изпит.
  2. С провеждането на изпита за удостоверяване на придобитите теоретични и практически знания от съответния Курс – ако Курсът включва провеждане на изпит
 3. Търговецът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие, да прекрати едностранно договора, ако установи, че:
  1. предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми;
  2. е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на Търговеца;
  3. са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо Търговеца;
  4. се установи, че Потребителят предоставя достъп чрез своите потребителско име и парола на трети лица, които не са потребители на услугата.
 4. Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

 

IX. Неразрешено поведение

 1. Всеки Потребител е длъжен по време на използване на Сайта да не предприема незаконни действия, да се въздържа от недобросъвестно поведение и да не злоупотребява с функционалности на Сайта, като ги използва в противоречие с целта им и настоящите Общи условия.
 2. Забранено е извършването на всякакви действия, свързани със спам, фишинг, скрапинг (изстъргване/scraping); заобикалянето, премахването, манипулирането на каквито и да е елементи от защитата и въведените мерки и технически средства за защита на Сайта от неоторизиран достъп, хакерски и други злонамерени атаки и ощетяващи действия, включително, но не само всякакви действия, които имат за цел или резултат блокирането на достъпа до Сайта, зареждане и разпространение на незаконно съдържание.

 

X. Изменение на общите условия

 1. Търговецът се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите Общи условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.
 2. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми Търговеца в срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член.
 3. В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.
 4. Ползвателите, които използват Услуга без регистрация, приемат новите общи условия от момента на използването след промяната им.

 

XI. Допълнителни разпоредби

 1. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
 2. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
 3. Органите, регулиращи дейността на Търговеца, са Комисия за защита на потребителите (КЗП) и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати: 

 

 

Комисия за защита на потребителите 

Комисия за защита на личните данни 

Уебсайт: 

https://kzp.bg/kontakti   

https://www.cpdp.bg 

Телефон: 

0700 111 22 

02/91-53-519 

Имейл адрес: 

info@kzp.bg 

kzld@cpdp.bg 

Адрес: 

гр. София, ул. "Врабча" № 1, ет. 3, 4 и 5 

 1. гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 

 

 

 

 

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора 

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора) 

 

 До: „СейлсПро“ ЕООД, с ЕИК 206518635, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Черни връх № 47А, имейл адрес admin@salespro.bg, телефон 0897933636.

С настоящото уведомявам, че се отказвамот сключения от мен договор за предоставяне на следната услуга: ……………… 

- Получена на:  … 

- Име на потребителя: … 

- Адрес на потребителя:  … 

 

Подпис на потребителя (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия) 

Дата: … 

 

Стани SalesPRO!

Научи практически стратегии и методи за успешни преговори, проучване на конкуренти, сегментиране на качествени клиенти и затваряне на сделки с помощта на едни от най-уважаваните специалисти в областта на продажбите!

ЗАПИШИ СЕ СЕГА

Sell Like a Pro!

последвай ни

Свържете се с нас:
024930016